Registratie FAVV

Verplichte registratie bij FAVV

Beste Imkers, U registreren bij het FAVV als bijenhouder is vanaf 15-03-2006 een verplichting. Onderstaande tekst is een door het FAVV goedgekeurde tekst en beschrijft het hoe en waarom van deze registratie. Het registratieformulier vindt u hier : registratieformulier-apicultuur. Dit Word document kunt u met de computer invullen en afdrukken. U dient de aanvraag per brief, per fax of via elektronische weg over te maken aan de provinciale controle-eenheid binnen wiens gebied uw vestiging gelegen is. U kan de adresgegevens van de PCE raadplegen op www.favv.be/pce/

Hier kunt u het productieregister downloaden (Word-document).  Is er iets niet duidelijk vergeet niet: uw afdelingsbestuur en het bestuur van vzw LIB staan volledig ter beschikking om alle mogelijke info te verschaffen en Uw vragen te beantwoorden.

*******************************

Bijenhouders gaan zich registreren. Verduidelijking bij het KB van 16-01-2006.  Het KB van 16-01-2006 gaat in voege vanaf 15-03-2006 en behoeft begeleiding en verduidelijking. In overleg met het FAVV en alle imkerfederaties van België willen we via een inforonde in de respectievelijke maandbladen onze leden informeren. De wijzigingen die het FAVV via bovenvermeld KB wil aanbrengen kunnen worden uitgesplitst in twee delen:

  1. Gids voor goede imkerpraktijken: deze reglementering zal onder vorm van een gids aan ieder imker, lid van een federatie, worden bezorgd.
  2. Registratie en reglementering als bijenhouder. Registratie als bijenhouder. Ieder bijenhouder is verplicht zich te registreren bij het FAVV met het aanvraagformulier dat u hierboven kunt downloaden. Dit document moet via post, fax of e-mail worden verzonden aan de Provinciale Controle Eenheid FAVV van zijn regio. Het betreft hier de provincie waarin de bijenhouder zijn administratief adres heeft, niet noodzakelijk de provincie waar de bijenkorven geplaatst zijn.

Bemerkingen:

  • De bijenhouder moet zich altijd registreren ook als het houden/fokken van bijen een nevenactiviteit betreft. De aard van de hoofdactiviteit zal bepalend zijn of betrokkene al dan niet moet bijdragen aan de financiering van het FAVV.
  • De verplichte registratie heeft tot doel :
    • de beheersing van de meldingsplichtige bijenziekten. Laat het voor ieder imker duidelijk zijn dat een geregistreerde imker bij het uitbreken van bvb Amerikaans vuilbroed zal vergoed worden bij verbranding van zijn bijenvolken, een niet geregistreerde imker daarentegen zal de rekening van verbranding volledig zelf moeten betalen en zal geen vergoeding ontvangen voor zijn bijenvolken.
    • de in de handel gebrachte producten aan de nodige controles onderwerpen ten einde de gezondheidskwaliteit te waarborgen.

Reglementering als bijenhouder. Voorwaarden om als bijenhouder hobbyist te worden beschouwd.

  • Imkeren met maximaal 24 of minder bijenkolonies. Een bijenkolonie is een volk dat bestaat uit een koningin met minimum 1.5kg bijen. Een aflegger, kunstzwerm of een bevruchtingskastje zijn dus geen bijenkolonies en worden niet als dusdanig aanzien.
  • Jaarlijks moet men een opgave doen van zijn aantal bijenkolonies. De beste periode om dit zo correct mogelijk te doen is 1 april van ieder jaar. Een bijenhouder hobbyist mag zijn productie van bijenproducten (maximum van 24 bijenkolonies) rechtstreeks aan de eindverbruiker verkopen.